logo Kancelarii prawnej Nova, KancelariaNova.pl

Przeniesienie praw autorskich – wyłącznie w formie pisemnej.

Czasami spotykam się z twierdzeniem, że ktoś nabył autorskie prawa majątkowe na podstawie, uwaga, faktury.Nabywcy są przekonani, że zamówili utwór, np. grafikę (logo) swojej firmy lub grafikę znaku towarowego, i nabyli do takiego utworu autorskie prawa majątkowe. Twierdzenie o nabyciu praw autorskich opierają jednak nie na pisemnej umowie, ale na fakturze. Wskazują, że przecież dany utwór (grafikę) zamówili, zapłacili za nią i została wystawiona faktura, która w opisie zawierała informację, że dotyczy ona wykonania grafiki i przeniesienia praw. Z prawnego punktu widzenia w takiej sytuacji nie dochodzi jednak do przeniesienia praw autorskich.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Ustawa”) przewiduje, że umowa dotycząca przeniesienia autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 53 Ustawy). Aby doszło więc do przeniesienia praw autorskich do utworu niezbędne jest zawarcie pisemnej umowy. Ponadto zgodnie z wymogami Ustawy umowa o przeniesienie praw autorskich obejmuje wyłącznie pola eksploatacji wyraźnie w niej określone (art. 41 ust. 2 Ustawy). Faktura nie jest oczywiście umową zawartą w formie pisemnej i nie zawiera najczęściej pól eksploatacji, na jej podstawie nie dochodzi więc do przeniesienia praw autorskich. Faktura jest wyłącznie dokumentem księgowym, a nie umową zawierającą oświadczenia woli stron.

Osoba, która zamówiła utwór i zapłaciła wynagrodzenie za jego wykonanie na podstawie faktury, nie zawierając pisemnej umowy, może korzystać z utworu na podstawie licencji niewyłącznej. Oznacza to, że podmiot który stworzył utwór (grafikę, logo) za nasze pieniądze, może swobodnie upoważniać inne osoby do korzystania z naszego utworu, ponieważ przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego utworu. Przed taką sytuacją mogłoby nas chronić uzyskanie licencji wyłącznej na korzystanie z utworu, ale to również wymaga zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Może się więc okazać, że oryginalne logo / grafika naszej firmy będzie wykorzystywana przez inne podmioty i to całkiem legalnie, jeżeli uzyskały do tego prawa od podmiotu uprawnionego do rozporządzania prawami do utworu.

Ponadto istnieje niepewność, w jakim zakresie możemy korzystać z zamówionego utworu – na jakim terytorium, na jakich polach eksploatacji, przez jaki okres czasu. Przepisy Ustawy częściowo regulują te kwestie w przypadku braku wyraźnego porozumienia stron. Nie trzeba jednak nikogo przekonywać, że warto takie postanowienia precyzyjnie uregulować w umowie. W przeciwnym razie możemy spotkać się z roszczeniem o naruszenie praw autorskich do utworu, poprzez jego rozpowszechnianie np. na terytoriach innych niż Polska albo na innych polach eksploatacji niż wynikało to z korespondencji z wykonawcą (np. zamieszczenie logo na produktach, a nie tylko na witrynie przedsiębiorstwa).

W celu uniknięcia takich problemów warto zwrócić się do specjalisty, który w sposób profesjonalny przygotuje nam umowę. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zamówienia utworu, który zamierzamy wykorzystać w prowadzonej działalności gospodarczej. Zamówiona grafika / logo, która ma stanowić oryginalne i ważne oznaczenie naszego przedsiębiorstwa, może zostać legalnie wykorzystana przez inne podmioty, w tym prowadzące działalność konkurencyjną, a takiej sytuacji każdy przedsiębiorca woli uniknąć.

Copyright Symbol

Wycena Sprawy
Case Valuation

Do you have a question?
Write to us!

Masz pytanie?
Napisz do nas!