Pozew o rozwód

lawyer in office

Rozwód to bolesna sprawa dla małżonków, ale czasami konieczna. Jeżeli doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego istnieją podstawy do orzeczenia rozwodu. Przez zupełny i trwały rozkład pożycia w orzecznictwie sądowym i doktrynie prawa rozumie się całkowite zerwanie więzi łączącej małżonków. Musi więc dojść do zerwania pomiędzy małżonkami więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej. W […]

Ochrona praw osobistych cz. II

Jak chronić dobra osobiste? Jeżeli uważasz, że Twoje dobra osobiste są zagrożone działaniami innych osób lub doszło do ich naruszenia, powinieneś podjąć stosowne kroki w celu ich ochrony. Przede wszystkim konieczna będzie  analiza, czy doszło do zagrożenia naruszenia lub samego naruszenia dóbr osobistych. Należy więc ustalić, czy zagrożenie / naruszenie Twoich dóbr osobistych miało charakter […]

Ochrona praw osobistych

Co to są dobra osobiste? W Polskim prawie nie została sformułowana legalna definicja dóbr osobistych. Przykładowe wyliczenie poszczególnych dóbr osobistych zostało ujęte w kodeksie cywilnym (k.c.). Zgodnie z art. 23 k.c. dobrami osobistymi każdego człowieka są m.in. zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko,  pseudonim lub wizerunek. Wymieniony w art. 23 k.c. katalog dóbr osobistych nie […]

Przeniesienie praw autorskich – wyłącznie w formie pisemnej.

Copyright Symbol

Czasami spotykam się z twierdzeniem, że ktoś nabył autorskie prawa majątkowe na podstawie, uwaga, faktury.Nabywcy są przekonani, że zamówili utwór, np. grafikę (logo) swojej firmy lub grafikę znaku towarowego, i nabyli do takiego utworu autorskie prawa majątkowe. Twierdzenie o nabyciu praw autorskich opierają jednak nie na pisemnej umowie, ale na fakturze. Wskazują, że przecież dany […]