logo Kancelarii prawnej Nova, KancelariaNova.pl

Pozew o rozwód

Rozwód to bolesna sprawa dla małżonków, ale czasami konieczna. Jeżeli doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego istnieją podstawy do orzeczenia rozwodu. Przez zupełny i trwały rozkład pożycia w orzecznictwie sądowym i doktrynie prawa rozumie się całkowite zerwanie więzi łączącej małżonków. Musi więc dojść do zerwania pomiędzy małżonkami więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej. W przypadku gdy pomiędzy małżonkami nie ma już łączących ich uczuć, wspólnych spraw gospodarczych i brak jest pożycia fizycznego, warto pomyśleć o złożeniu pozwu o rozwód. Złożenie takiego pozwu wymaga konsultacji z prawnikiem, w celu przeanalizowania stanu faktycznego i przygotowania profesjonalnego powództwa.

Poniżej przedstawię najważniejsze żądania, jakie można zawrzeć w pozwie o rozwód:

 • Żądanie rozwiązania przez rozwód małżeństwa z powodu: winy jednego małżonka, winy obu małżonków albo bez orzekania o winie. Małżonek jest winny rozkładu pożycia, w przypadku gdy jego postępowanie naruszyło obowiązki małżeńskie, np. poprzez zdradę małżonka czy zaniedbanie rodziny, i doprowadziło to do rozpadu związku. Wniosek w pozwie o orzeczenie rozwodu bez winy małżonków może zostać złożony, gdy nie ma konfliktu pomiędzy małżonkami i są w stanie złożyć zgodne oświadczenia woli o rozwiązaniu małżeństwa. W tym miejscu zaznaczę jednak, że sąd nie jest związany wolą współmałżonków i bierze pod uwagę szereg okoliczności, takich jak wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeństwa, czy dobro małoletnich dzieci.
 • Ustalenia zasad ponoszenia przez rodziców kosztów utrzymania i wychowania małoletnich dzieci (alimenty). Przy ustaleniu wysokości alimentów sąd bierze pod uwagę, który z małżonków sprawuje opiekę nad małoletnim dzieckiem, u którego z małżonków dziecko mieszka, a także możliwości zarobkowe i majątkowe małżonków.
 • Żądanie ustalenia alimentów przez jednego małżonka od drugiego na wypadek orzeczenia rozwodu. Przyznanie przez sąd tego rodzaju alimentów uzależnione jest od uznania, które z małżonków było wyłącznie winne lub winne rozkładowi pożycia małżeńskiego.
 • Ustalenie zasad sprawowania władzy nad wspólnym małoletnim dzieckiem, np. poprzez przyznanie opieki nad dzieckiem jednemu z rodziców i określeniu dni spotkań / przebywania małoletniego dziecka u drugiego rodzica.
 • Ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego dziecka, np. poprzez wskazanie jako miejsca zamieszkania mieszkania / domu jednego z rodziców.
 • Ograniczenia wykonywania przez jednego z małżonków władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Dotyczy to skrajnych sytuacji, gdy małżonek nie interesuje się dzieckiem lub jest np. wobec niego agresywny.
 • Ustalenia sposobu korzystania przez rozwiedzionych małżonków z mieszkania w okresie wspólnego w nim zamieszkiwania. Taki wniosek będzie zasadny, gdy małżonkowie z braku innych lokali mieszkalnych będą zmuszeni mieszkać w jednym mieszkaniu.
 • Wniosek o eksmisję pozwanego ze wspólnego mieszkania małżonków. Dotyczy to sytuacji, w której jeden z małżonków uniemożliwia normalne funkcjonowanie w mieszkaniu drugiemu małżonkowi lub małoletnim, np. poprzez nadużywanie alkoholu lub agresywne zachowanie.
 • Dokonanie podziału wspólnie zajmowanego mieszkania albo przyznania go na wyłączność jednego ze współmałżonków. Tego typu żądanie można zgłosić w postępowaniu rozwodowym, jeżeli oboje małżonkowie wyrażają zgodę na takie rozwiązanie sprawy wspólnie zajmowanego mieszkania.
 • Dokonanie podziału majątku wspólnego małżonków. Przy czym sąd rozpatrzy takie żądanie w przypadku złożenia przez małżonków porozumienia o podziale tego majątku. W razie sporu w tym zakresie, należy wnieść odrębny pozew o podział majątku wspólnego małżonków.

W pozwie o rozwód można również złożyć wniosek o wydanie zabezpieczenia na czas trwania postępowania sądowego w zakresie:

 • Obowiązku zaspokajania potrzeb małoletniego dziecka (alimenty).
 • Ustalenia zasad sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem.
 • Korzystania ze wspólnego mieszkania.

Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej w sprawie rozwodowej lub o alimenty, zapraszam do kontaktu. Na spotkaniu w Kancelarii przedstawię możliwości rozwiązania na drodze prawnej przedstawionego stanu faktycznego.

Wycena Sprawy
Case Valuation

Do you have a question?
Write to us!

Masz pytanie?
Napisz do nas!