Ochrona praw osobistych cz. II

Jak chronić dobra osobiste?

Jeżeli uważasz, że Twoje dobra osobiste są zagrożone działaniami innych osób lub doszło do ich naruszenia, powinieneś podjąć stosowne kroki w celu ich ochrony. Przede wszystkim konieczna będzie  analiza, czy doszło do zagrożenia naruszenia lub samego naruszenia dóbr osobistych. Należy więc ustalić, czy zagrożenie / naruszenie Twoich dóbr osobistych miało charakter obiektywny. Jak wspomniałem w pierwszej części artykułu, Twoje subiektywne odczucie, że działanie innej osoby zdyskredytowało Twoją osobę czy naruszyło dobre imię, nie jest wystarczające. Ważne, żeby to działanie przyjęte było powszechnie za obraźliwe, poniżające lub dyskryminujące w ocenie przeciętnego, rozsądnego człowieka. Ponadto takie działanie musi mieć charakter bezprawny, a więc naruszający zasady współżycia społecznego lub przepisy prawa (szerzej o bezprawności zachowania w pierwszej części artykułu).

Należy przeprowadzić wnikliwą analizę, aby ustalić, w jaki sposób naruszono Twoje dobra osobiste, czy to naruszenie miało charakter obiektywny i czy było bezprawne. Najlepiej uzyskać w tym zakresie wsparcie profesjonalnego prawnika, który zna poglądy doktryny i orzeczenia w tej dziedzinie.

Następnym krokiem powinno być niezwłoczne wezwanie do zaprzestania naruszeń strony, której działania naruszają / zagrażają naszym dobrom osobistym. W przypadku, gdy wezwanie nie osiągnie oczekiwanych rezultatów, kolejny krok powinno stanowić wystąpienie z pozwem o ochronę dóbr osobistych. Niestety, często ludzie, których dobra osobiste zostały naruszone lub zagrożone cudzym działaniem, poprzestają tylko na wezwaniu drugiej strony do zaprzestania naruszeń. Jeżeli wezwanie nie odniesienie skutku i nie zostanie złożony pozew, naruszyciel poczuje się bezkarny i nadal będzie zagrażał Twoim dobrom osobistym.

Roszczenia o ochronę dóbr osobistych

Zgodnie z prawem, w przypadku naruszenia Twoich dóbr osobistych, możesz wystąpić z następującymi żądaniami:

  1. zaniechania naruszania dóbr osobistych;
  2. podjęcia działań niezbędnych do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, np. przez złożenie oświadczenia odpowiedniej treści w prasie;
  3. zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę;
  4. zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny;
  5. naprawienia szkody, jeżeli na skutek naruszenia dóbr osobistych została taka wyrządzona.

Wskazane powyżej żądania należy bardzo precyzyjnie sformułować w pozwie. W przypadku żądania złożenia stosownego oświadczenia w prasie, należy dokładnie wskazać, w jakiej gazecie / stronie internetowej oświadczenie ma zostać zamieszczone, z precyzyjnym uwzględnieniem treści, czy wielkości.

Opłata od pozwu o naruszenie dóbr osobistych jest stała, w wysokości 600 zł. W przypadku żądania zapłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub żądania zapłaty odszkodowania, w opłacie sądowej należy uwzględnić wartość przedmiotu sporu. Na przykład w przypadku żądania zadośćuczynienia w wysokości 20 000 zł, opłata sądowa będzie wynosiła 1 000 zł. Łączna opłata sądowa wynosiłaby 1 600 zł, tj. 600 zł opłaty stałej o naruszenie dóbr osobistych + 1 000 zł ustalone od wartości przedmiotu sporu.

Wycena Sprawy
Case Valuation

Do you have a question?
Write to us!

Masz pytanie?
Napisz do nas!