logo Kancelarii prawnej Nova, KancelariaNova.pl

Prawa autorskie dzielą się na osobiste prawa autorskie oraz majątkowe prawa autorskie. W tym pierwszym przypadku prawo autorskie jest bezpośrednio związane z osobą twórcy. W ramach osobistego prawa autorskiego może on np. dysponować utworem czy też podpisać go swoim nazwiskiem. Na wypadek śmierci twórcy, osobiste prawo autorskie podlega dziedziczeniu.

Z kolei majątkowe prawo autorskie ma charakter scricte zarobkowy. Twórca ma prawo czerpać korzyści majątkowe ze swoich dzieł i może przenosić majątkowe prawa autorskie na inne osoby w zamian za określone honorarium. Prawo majątkowe może być przeniesione na inna osobę lub podmiot prawny w formie całkowitej lub częściowej. Przeniesienie majątkowych praw autorskich może nastąpić np. w drodze umowy przeniesienia praw autorskich.

Przeniesienie praw autorskich w drodze umowy

Jak widać, przekazanie praw autorskich odnosi się wyłącznie do praw majątkowych. Za życia twórca nie może przenieść na inną osobę osobistych praw autorskich. Są one niezbywalne i nieograniczone w czasie.

Przekazanie praw majątkowych polega na wyrażeniu zgody, aby inna osoba dysponowała stworzonym utworem i czerpania z niego korzyści majątkowe w zamian za ustaloną opłatę. Będzie mogła go powielać, odtwarzać i wykorzystywać, również w celach zarobkowych, na określonych polach eksploatacji.

Co powinna zawierać umowa przeniesienia praw?

Przeniesienie majątkowych praw autorskich reguluje Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych powinna:

  • zostać sporządzana w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

  • zawierać jasno sprecyzowane pola eksploatacji, czyli zakres wykorzystania utworu;

  • określić wynagrodzenie twórcy za określone pola eksploatacji lub wskazać, że podane honorarium dotyczy wszystkich dozwolonych pól eksploatacji, np. w przypadku tekstu – publikacji w określonym tytule prasowym, w internecie itp.

Przekazanie praw autorskich może nastąpić nieodpłatnie, ale należy to wyraźnie zaznaczyć w w umowie. Zagadnienia związane z przeniesieniem autorskich praw majątkowych są dość skomplikowane. W razie jakichkolwiek niejasności i wątpliwości, warto skorzystać z pomocy prawnika

Prawa autorskie – pomoc prawna

Kancelaria Nova zapewnia kompleksowe porady prawne dotyczące praw autorskich. Doradzamy naszym klientom w kwestiach eksploatacji ich dzieł, sporządzamy umowy i profesjonalnie reprezentujemy naszych klientów w sądzie. W zakresie usług prawnika do prawa autorskiego leży także sporządzanie opinii prawnych, negocjacje umów, dochodzenie należności oraz porady prawne dotyczące prawa autorskiego czy ochrony wizerunku. Cechuje nas indywidualne podejście do klienta, profesjonalizm oraz szeroki zakres wiedzy i wieloletnie doświadczenie.

Kancelaria Nova ma także duże doświadczenie w sprawach dotyczących własności intelektualnej, ochrony wizerunku czy ochrony dóbr osobistych.

Wycena Sprawy
Case Valuation

Do you have a question?
Write to us!

Masz pytanie?
Napisz do nas!