logo Kancelarii prawnej Nova, KancelariaNova.pl

Napisanie i złożenie w sądzie pozwu o rozwód nie jest proste. Należy wiedzieć, jakie informacje w nim zawrzeć, jakie dokumenty należy dołączyć oraz jaki sąd jest właściwy do rozpatrzenia wniosku. Prezentujemy podstawowe informacje i rady dla wszystkich, którzy noszą się z zamiarem złożenia pozwu o rozwód.

Do jakiego sądu należy wnieść pozew rozwodowy?

Pozew należy złożyć do sądu okręgowego, właściwego ze względu na wspólne miejsce zamieszkania małżonków, ale pod warunkiem, że przynajmniej jedno z nich jeszcze tam zamieszkuje. Jeśli nie, to właściwy do złożenia pozwu jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a w drugiej kolejności (jeśli tej podstawy nie ma) – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód jest pierwszym pismem procesowym, w którym jeden z małżonków przedstawia swoje żądania oraz ich uzasadnienie. Powinien spełniać szereg wymogów formalnych. Zgodnie z prawem pozew rozwodowy musi zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowany;

 • oznaczenie stron postepowania: imienia i nazwiska, adresów powoda i pozwanego oraz numeru PESEL osoby składającej pozew, a jeśli jest reprezentowany przez pełnomocnika – również jego imię i nazwisko oraz adres;

 • oznaczenie w tytule „Pozew o rozwód”;

 • określenie żądania, czyli sprecyzowanie czego powód domaga się w postepowaniu rozwodowym;

 • wskazanie faktów i dowodów, na ich poparcie – np. zdradę wraz ze zdjęciami, które jej dowodzą;

 • własnoręczny podpis powoda lub jego pełnomocnika, zawierający imię i nazwisko;

 • listę załączników, które należy dołączyć do pozwu o rozwód.

Co należy dołączyć do wniosku rozwodowego?

 • Odpis aktu małżeństwa: wystarczy odpis skrócony, ale powinien być załączone w oryginale. Odpis powinien być aktualny, czyli pobrany z Urzędu Stanu Cywilnego nie wcześniej niż trzy miesiące przed wniesieniem pozwu;

 • Odpisy aktów urodzenia dzieci (także nie starsze niż trzy miesiące), jeżeli urodziły się w związku małżeńskim i w chwili składania pozwu o rozwód są niepełnoletnie;

Odpisy tych aktów można pobrać z każdego Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce, najczęściej trzeba złożyć odpowiedni wniosek i poczekać na odpis, zwykle kilka dni.

 • Wskazanie świadków, którzy mogą potwierdzić przed sądem okoliczności związane z procesem rozwodowym;

 • Dowód uiszczenia opłaty sądowej, wystarczy dołączyć potwierdzenie przelewu na właściwe konto.

Złożenie pozwu rozwodowego – opłaty sądowe

Opłata od pozwu rozwodowego wynosi 600 zł. Dodatkowe opłaty będą pobrane w sytuacji, jeśli w toku postepowania rozwodowego sąd ma dokonać podziału majątku (ich wysokość jest różna) lub niezbędne będzie dostarczenie dowodów, np. opinii biegłych.

Co do zasady strona przegrywająca ponosi koszty procesu. Jeżeli jeden z małżonków zostanie uznany za wyłącznie winnego, to na żądanie drugiego małżonka będzie musiał zwrócić koszty postępowania. Podobnie jest w sytuacji, kiedy sąd orzeknie o alimentach na rzecz rozwiedzionego małżonka – strona przegrywająca zostanie obciążona opłatą.

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, połowa z opłaty uiszczonej przy wniesieniu pozwu zostanie zwrócona przez sąd (czyli 300 zł), a drugi z małżonków będzie musiał zwrócić powodowi połowę jego kosztów, czyli 150 zł.

Czy można złożyć pozew o rozwód przez internet?

Obecnie nie ma możliwości wysłania do sądu pozwu rozwodowego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, czyli przez internet. Prawo przewiduje dwie drogi: dostarczenie go osobiście do biura podawczego sądu lub wysłanie listem poleconym (najlepiej z potwierdzeniem odbioru).

Czy można wycofać pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy należy złożyć z rozwagą i w sytuacji, kiedy zdajemy sobie sprawę z przyczyn i skutków takiego postępowania. Ale w przypadku rozwodu zawsze dopuszczalna jest sytuacja, że małżonkowie (lub małżonek, który skierował wniosek rozwodowy do sądu) zmienią zdanie. Pozew o rozwód możesz cofnąć w każdym momencie sprawy rozwodowej, w skrajnych sytuacjach aż do uprawomocnienia się wyroku. Jednak w niektórych przypadkach potrzebna jest do tego zgoda małżonka.

Rozwód krok po kroku

Krok 1 – złożenie pozwu rozwodowego;

Krok 2 – odpowiedź na pozew: pozwany małżonek może przedstawić swoje stanowisko, zaprzeczyć lub zgodzić się z twierdzeniami zawartym w pozwie;

Krok 3 – rozprawa rozwodowa: pierwsza rozprawa wyznaczana jest najczęściej kilka miesięcy po złożeniu pozwu, termin zależy od sądu i ilości spraw do rozpatrzenia. Czasami sąd orzeka o rozwodzie na pierwszej rozprawie, a czasami potrzeba ich więcej. Rozprawy rozwodowe nie są jawne;

Krok 4 – postępowanie dowodowe: dowody rzeczowe, przesłuchania świadków, opinie biegłych itp., mają na celu ustalenie m.in. czy nastąpił trwały rozkład pożycia małżeńskiego, czy któryś z małżonków jest temu winny, u kogo zamieszkają dzieci, jak wysokie będą alimenty;

Krok 5 – orzeczenie o rozwodzie: sąd wydaje wyrok na posiedzeniu jawnym. W ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyroku, można złożyć wniosek o jego uzasadnienie. Następnie w ciągu 14 dni od otrzymania uzasadnienia można złożyć apelację do sądu odwoławczego. W przeciwnym razie wyrok staje się prawomocny.

Postępowanie rozwodowe – pomoc prawna

Jeśli nadal nie wiesz, jak napisać pozew rozwodowy, a przy tym przerasta cię samodzielne przejście przez proces rozwodowy w sądzie, skorzystaj z pomocy prawnika. Kancelaria Nova świadczy kompleksowe usługi prawne w sprawach rozwodowych.

Wycena Sprawy
Case Valuation

Do you have a question?
Write to us!

Masz pytanie?
Napisz do nas!